Tiedote koronavirus COVID-19:n vaikutuksesta Assistor-Uutteran toimintoihin

Please see below for English version!

Hyvä Asiakkaamme,

Me Assistor-Uutterassa seuraamme aktiivisesti koronavirustilanteen kehittymistä, noudatamme viranomaisohjeistuksia ja pyrimme toiminnassamme sekä ennaltaehkäiseviin, että toimintakykymme varmistaviin toimenpiteisiin. Tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme ja pitää yllä toimintakykymme parhaalla mahdollisella tavalla.

Ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä ohjeistamme henkilöstöämme ja sidosryhmiämme sekä muutamme jokapäiväisiä toimintatapojamme tilanteen vaatimalla tavalla. Ohjeistuksemme ja toimintatapamuutoksemme koskevat mm. huolellista hygieniaa, kokoontumisia, etätyötä, matkustamista, siivous- ja puhdistustoimintoja, henkilökohtaista suojautumista ja sidosryhmäkohtaamisia. Lisäksi ohjeistamme parhaamme mukaan henkilöstöämme toimimaan viruksen leviämistä ennaltaehkäisevästi myös työpaikan ulkopuolella. Olemme tiiviisti yhteydessä sidosryhmiimme ja varmistamme yhteiset toimintatavat, jotta viruksen leviämisen mahdollisuus kaikissa kohtaamistilanteissa saadaan minimoitua.

Toimintakykymme varmistavina toimenpiteinä olemme laatineet toimintasuunnitelman sen varalle, että tilanteen kehittyminen edellyttäisi merkittäviä muutoksia operatiivisessa toiminnassamme ja prosesseissamme. Tavoitteemme on ylläpitää operatiivinen toimintakykymme myös näissä tilanteissa.

Osana Assistor-Uutteran riskienhallintaa, olemme muodostaneet erillisen koronavalmiusryhmän, jonka tehtävänä on kerätä tietoa virustilanteesta, muodostaa riskiarviot, laatia ja päivittää ohjeistuksiamme ja toimintasuunnitelmaamme sekä johtaa viestintää. Ryhmään kuuluu Assistor-Uutteran johtoryhmä ja HR. Koronavalmiusryhmämme kokoontuu toistaiseksi päivittäin etäkokouksena ja lisäksi tarvittaessa useamminkin.

Huolimatta ennaltaehkäisevistä toimistamme ja poikkeustilanteen toimintasuunnitelmastamme, vallitsevalla tilanteella saattaa olla vaikutuksia toimituksiimme. Tällaisissa tilanteissa toivomme asiakkailtamme pitkämielisyyttä. Pyrimme kaikissa tilanteissa palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, kestävästi ja vastuullisesti. Tiedotamme tilanteen kehittymisestä nettisivuillamme sekä tarvittaessa uutiskirjein. Asiakaspalvelumme palvelee normaaliin tapaan.

Parhain terveisin,

Perttu Piri
toimitusjohtaja
+358 40 5313032
perttu.piri@assistor-uuttera.fi

Bulletin on the effect of COVID-19 coronavirus on Assistor-Uuttera’s operations

Dear Customer,

At Assistor-Uuttera, we actively monitor the coronavirus COVID-19 situation, follow the regulatory guidelines, and pursue both preventive and operational actions to ensure our operational capability. Our goal is to serve our customers and maintain our ability to operate in the best possible way.

As preventive measures, we give instructions to our personnel and stakeholders and change our daily practices as the situation requires. Our instructions and practice changes apply to e.g. careful hygiene, meetings, working from home, traveling, cleaning and cleaning-up measures, personal protection as well as stakeholder encountering situations. In addition, we do our best to guideline our staff to maintain preventive measures also in their personal life outside the workplace. We are in active dialog with our stakeholders and are working together to minimize the potential spread of the virus in all encounters.

As measures to ensure our operational capability, we have prepared an action plan for the event that significant changes in our operations and processes would be required to evolve. Our goal is to maintain our operational capability even in these situations.

As part of Assistor-Uuttera’s risk management, we have set up a separate corona preparedness team to collect information about the virus situation, prepare risk assessments, develop and update our guidelines and action plan, and manage our communication. The group includes Assistor-Uuttera’s management team and HR. For the time being, our corona preparedness team meets daily as a remote meeting and more frequently if necessary.

Despite our preventive actions and our action plan, the current situation may have an impact on our deliveries. In such situations, we hope our customers to be patient. We strive in all situations to serve our customers sustainably and in the best possible way.

We will keep you informed on our website and, if necessary, with newsletters. Our customer service is at your service as usual.

Best regards,

Perttu Piri
CEO
+358 40 5313032
perttu.piri@assistor-uuttera.fi